Geschiedenis

Geschiedenis

1994 – 1996


In 1994 werd in het toenmalige café Ebbelaar te Gersloot door “palingliefhebbers” Nico Ebbelaar, Jappie Heida, Thom Mercuur en Piet Visser aan de bar het idee geboren een officieel Fries Kampioenschap palingroken te gaan organiseren. Een geschikte locatie hiervoor leverde geen enkel probleem op. Immers café Ebbelaar was gelegen in het prachtige natuurgebied De Deelen, en wanneer men onder het genot van een alcoholische versnapering door de ramen van het cafe naar buiten keek, was de locatie in één oogopslag geheel te overzien. Vanaf café Ebbelaar tot aan het voormalig tripgemaal en museum van Thom Mercuur bood de Hooivaartsweg uitkomst in deze. Omdat het de bedoeling was het evenement jaarlijks te laten terugkeren werd als (vaste) datum de vierde zaterdag in augustus gekozen.

Omdat er in deze beginperiode weinig tot geen financiële middelen voorhanden waren, werd gekozen voor een eenvoudige opzet. Er werden een paar legertenten gehuurd en naast het café geplaatst, zodat bij eventuele slechte weersomstandigheden toch een droge plek beschikbaar was. Een eenvoudige ouderwetse boerenwagen bood voor meerdere doeleinden uitkomst. Ook Doede Bleeker werd benaderd en bleek bereid de haringverkoop op het terrein voor zijn rekening te nemen. Bovendien zou hij enkele van zijn nummers spelen. Omdat Doede ziek naar huis raakte vond zijn muzikale aanvulling helaas geen doorgang. Tjepke de Vries, toentertijd ook woonachtig in Gersloot zorgde voor de muzikale omlijsting bij café Ebbelaar. Pakken stro zorgden ervoor het publiek op een afstandje te houden, zodat de palingrokers hiervan geen hinder zouden ondervinden.

Friese vlaggen (onder andere geleend van ijsclub Uilesprong en van de lagere school in Gersloot) gaven behalve een feestelijke aanblik, ook het officiële van het Friese Kampioenschap aan. Om exact 12.00 uur werden zij zowel bij cafë Ebbelaar als bij het Tripgemaal ten top gehesen ten teken dat het eerste Friese Kampioenschap palingroken een feit was. Vanaf het eerste jaar werden er programma’s uitgedeeld met daarin de namen van de deelnemers en van de sponsoren. Gratis, wel te verstaan, want dát was de insteek van de organisatoren. Het moest een “gratis” evenement zijn! Men wilde het publiek absoluut geen entree laten betalen. Vandaar ook toen al de vele sponsoren, want mede door deze financiële ondersteuning kon dit alles tot stand worden gebracht.

Kunstenaar en jurylid Hans de Haas ontwierp de wisselprijs “De Skiere Iel”, welke nu nog steeds wordt uitgereikt. In de jury van het eerste uur waren onder andere ook Hanna Ludwig en Rienk van der Velde vertegenwoordigd. Omdat dit het eerste officiële Friese Kampioenschap palingroken was, ging er zo hier en daar nog wel eens iets niet zoals men zou wensen, maar de volgende editie zouden deze kleine smetjes er wel worden uitgefilterd. Vanwege de vele rokers en het vele publiek kon van een groot succes worden gesproken. Dát die volgende editie er zou komen sprak dus voor zich. En zo zou dus in 1994, 1995 en 1996 het terrein tussen café Ebbelaar tot aan het voormalig tripgemaal aan de Hooivaartsweg plaats van handeling zijn voor de eerste drie officiële Friese Kampioenschappen palingroken.

1997 -1998

Na het derde jaar kwamen er bestuurlijk gezien enkele wijzigingen. Door de nodige inspanningen van Jappie Heida en Ruurd de Graaf werd uiteindelijk een nieuw bestuur gevormd. Zitting in dit bestuur kregen: Aone Huver, Jappie Heida, Ruurd de Graaf, Gerrit Hellinga (welke nu nog steeds zorgdraagt voor de aanwezige geluidsinstallatie op het terrein), Jannie de Haan en Roel Veldman. Jannie was binnen dit bestuur degene die bewerkstelligde dat het Frysk Kampioenskip Ielrikjen een wat officiëler tintje kreeg in de vorm van een stichting.
 
Ook werd, mede vanwege de toenemende drukte van met name het publiek, uitgekeken naar een andere locatie. Verschillende locaties passeerden de revue, variërend van de hooibrug, ter hoogte van de huidige zwempoule tot en met de ijsbaan, gelegen in Tjalleberd. Alleen zoals vaker voorkomt in dit soort situaties ligt de oplossing soms veel dichterbij dan aanvankelijk gedacht: bestuurslid Roel Veldman kwam met de Albert Moll’s Menninge op de proppen. Voldoende mogelijkheden voor de rokers en in ruime mate parkeergelegenheid voor bezoekers. En in de nabijheid van deze locatie was alles puur natuur. Mooier kon het eigenlijk niet!
 
Landeigenaren Mts. De Jong en de Fam. Dijkstra maakten de praktische uitvoering van het eerste kampioenschap FK palingroken nieuwe stijl mede mogelijk. Voorts kwam vanaf toen ook de plaatselijk bekende Geitefok (G.F.T.O.) in beeld bij de uitvoering van dit eerste kampioenschap nieuwe stijl. Daar de geitefok over meer dan 100 actieve leden beschikte moesten er toch “helpers” genoeg zijn om alles tot in de finesses te kunnen regelen. Om alles een nog professioneler aanzien te geven werd afscheid genomen van de aloude legertenten en verscheen er een heuse feesttent. Ook werd vanaf toen voor de winnaar een krans beschikbaar gesteld. Wijziging op reglementair niveau hield in dat vanaf 1997 alleen ter plaatse gerookte paling voor de verkoop aan het publiek mocht worden aangeboden. Ook werd in 1997 de Keuringsdienst van Waren voor de eerste keer uitgenodigd. Kortom in 1997 werd een gedegen fundering neergelegd voor de komende jaren.
In 1998 draaide Hans Halman alvast een jaar mee met het bestuur om in 1999 de plaats van de afscheid nemende Gerrit Hellinga over te kunnen nemen. Hans was overigens al sinds 1994 als “helper” nauw bij de organisatie betrokken.
 
Ook waren er in 1998 voor het eerst stands van onder andere de Vogelwacht en Staatsbosbeheer op het terrein te bewonderen.
 
Waar in de beginjaren  het “roken” in principe nog zo goed als “vrij” was, dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld ook rode poon en makreel mochten worden gerookt, was dat vanaf nu niet meer toegestaan.

1999 – heden

Door de jaren heen, tot vandaag de dag, is het rokersterrein steeds opgeluisterd met verschillende voorstellingen en acts, variërend van plaatselijke volksdansgroepen tot shantykoren op door de naastgelegen vaart voortgetrokken pontons, tot optredens van de plaatselijk alom bekende cabaretgroep Rynk Rank die gewoon tussen het publiek door manoeuvreert. Of zoals bijvoorbeeld in 2008 nog bij het het 15-jarig jubileum  een optreden van de Stiefkiekers.
 
Ook in de feesttent is ieder jaar weer live muziek aanwezig.